Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

 

Algemene voorwaarden woningplein.com


Algemene regels en voorwaarden www.woningplein.com is een site van Plein b.v. adres: Weerdingerstraat 42 te 7815 SC Emmen) handelend onder de naam woningplein.com, hierna te noemen woningplein. 

 

Opdrachtgever: een rechtspersoon of privé persoon waarmee woningplein een overeenkomst is aangegaan. Deze overeenkomst kan schriftelijk of mondeling zijn aangegaan. Op de overeenkomst zijn deze algemene regels en voorwaarden van toepassing.

Deze algemene regels en voorwaarden hebben betrekking op alle opdrachtgevers van woningplein


Artikel 1. Woningplein, bedrijfsprofiel

1.1. Woningplein is een organisatie welke videopresentaties van onroerend goed produceert. De geproduceerde videopresentaties worden getoond op de website www.woningplein.com.


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten met woningplein en haar opdrachtgevers. 

1.3 De toepasselijkheid van de door opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden wordt door woningplein uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 

2.1 Wanneer een klant schriftelijk heeft aangegeven een video te willen laten produceren door woningplein en wenst dat deze gepubliceerd word op de website, komt een overeenkomst tot stand. Het overeenkomen kan middels het invullen en verzenden van het aanvraagformulier via de website of via het versturen van een algemene email.

2.2. Na het tot stand komen van de overeenkomst zal woningplein contact opnemen met opdrachtgever voor het maken van de afspraak wanneer de video-opname plaats zal vinden. Het verzetten van een afspraak of het afzeggen van de afspraak kan telefonisch, dan wel per email en uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen tijdstip. Afzeggen of verzetten korter dan 24 uur voor het overeengekomen tijdstip brengt een betalingsverplichting met zich mee voor opdrachtgever van € 75,-- exclusief btw. Weersinvloeden welke de videopresentatie negatief kunnen beïnvloeden is een reden tot overleg tussen woningplein en opdrachtgever.

2.3. Tijdens de video-opname ontvangt opdrachtgever een (eenmalige) factuur welke per omgaande voldaan dient te worden.
Wanneer blijkt dat de betalingsprocedure niet succesvol verloopt (er is een beroep gedaan op stornorecht of er is onvoldoende saldo of de toegestuurde factuur wordt niet tijdig voldaan ) dan blijft er toch sprake van een overeenkomst.

De videopresentatie zal alsdan niet worden getoond op de website en de eventuele link en embedded code zal niet vrijgegeven worden.


Artikel 3. Rechten en plichten opdrachtgever.

3.1 De opdrachtgever heeft het recht binnen de op de website aangegeven kaders informatie te verstrekken over het gefilmde object. Het plaatsen van deze gegevens geschiedt geheel op eigen risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt een persoonlijke inlogcode, waarmee opdrachtgever te allen tijde zijn/haar gegevens en gegevens met betrekking tot het gefilmde object kan inzien en wijzigen. Woningplein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutief vermelde gegevens/informatie, in welke vorm dan ook.

3.2 De klant staat er voor in dat de door haar aan de medewerkers van woningplein toegevoegde informatie c.q. aanvullende gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de klant de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. De klant vrijwaart woningplein voor alle schade voortvloeiende uit door de klant onjuist aangeleverde gegevens aan de medewerkers van woningplein. 

3.4 De inhoud van het door of namens de opdrachtgever aangeleverde materiaal (waaronder tekst en bijzondere objectgegevens) zal steeds door woningplein worden gecontroleerd. Woningplein is niet gehouden het materiaal op de site te (doen) plaatsen, indien dat naar de mening van woningplein strijdig zou zijn met het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden. Woningplein is steeds gerechtigd het reeds geplaatste materiaal direct - en zonder voorafgaande aankondiging - te (doen) verwijderen, indien naar de mening van woningplein sprake is van strijd met artikel 8 van deze voorwaarden. De beslissing van woningplein (dat er sprake is van strijd met artikel 8 van deze voorwaarden) is voor beide partijen bindend. In geen geval is woningplein gehouden schade te vergoeden, die het gevolg is van de weigering of verwijdering door woningplein. De opdrachtgever vrijwaart woningplein voor aanspraken van derden, die claimen schade te lijden als gevolg van de plaatsing strijdig met artikel 8 van deze voorwaarden.  

3.5 De opdrachtgever is verplicht om de teksten die zij aan woningplein aanlevert om geplaatst te gaan worden op de site www.woningplein.com in foutloos Nederlands aan te leveren. Mocht woningplein ontdekken dat er een taalfout in de geplaatste tekst zit, dan zal woningplein dit corrigeren. Woningplein is nooit aansprakelijk voor de schade die geleden wordt door het corrigeren van taalfouten.


3.6 De opdrachtgever is gerechtigd om de streamer van woningplein te gebruiken voor het vertonen van haar eigen door woningplein gemaakte video op andere websites waar onroerend goed word aangeboden. Deze streamer kan de klant in laten bouwen d.m.v. de embedded code die gegenereerd wordt door het systeem van woningplein. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de video te vertonen op andere websites d.m.v. een andere streamer dan de streamer van woningplein. Woningplein blijft ten alle tijden eigenaar van de door haar gemaakte video’s, tenzij de klant deze rechten heeft afgekocht. Het plaatsen van de videopresentatie op websites welke gelijk (concurrerend) zijn als die van www.woningplein.com is uitdrukkelijk verboden.


3.7 Mocht de opdrachtgever zich niet houden aan artikel 3.6, dan zal woningplein haar hiervan op de hoogte stellen middels een e-mail en/of brief per post. De opdrachtgever dient dan per direct de getoonde videopresentatie op de concurrerende website te laten verwijderen.

Wordt de videopresentatie niet binnen 7 werkdagen verwijderd van de betreffende website dan is woningplein gerechtigd de videopresentatie in zijn geheel van www.woningplein.com te verwijderen. De link en de embedded code zullen dan niet meer werken.

Artikel 4. Duur 

4.1 Overeenkomsten m.b.t. tot advertenties anders dan videopresentaties van onroerend goed op www.woningplein.com worden aangegaan voor de duur van 12 maanden.. 

4.2 De overeenkomst m.b.t. advertenties anders dan videopresentaties van onroerend goed eindigt automatisch. Geruime tijd voor het aflopen van de overeenkomst zal woningplein telefonisch contact met opdrachtgever opnemen. De klant dient zelf de periode met 12 maanden te verlengen. 
 

4.3. Overeenkomsten m.b.t. de videopresentatie lopen door tot het moment dat opdrachtgever via zijn/haar inlogcode het object afmeld. Het tijdstip van het afmelden van het object is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Woningplein kan niet aansprakelijk worden gesteld door derden voor het (nog) steeds aanbieden van de videopresentatie, ook wanneer een object reeds verkocht is aan derde(n).


Artikel 5. Tarieven en betaling 

5.1 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door woningplein op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd. Deze tarieven worden vermeld op de afgesloten overeenkomst zoals een factuur, opdrachtbevestiging, offerte, Pro Forma factuur of incassoformulier.

5.2 Woningplein behoudt zich het recht voor om periodiek de prijzen te wijzigen. 

5.3 Woningplein behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden. Op deze factuur wordt 19% BTW vermeld van het factuurbedrag. Alle tarieven van woningplein zijn uitgedrukt in euro’s. 

5.4 De klant dient via de door woningplein gehanteerde betalingswijzen te betalen.


5.5 Woningplein is pas gehouden de aanvullende gegevens en de video van de klant te plaatsen na ontvangst van de algehele en volledige betaling. 

5.6 In geval van niet voldoen aan de betalingsverplichting, komen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door klant verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,--. 

5.7 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is woningplein gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de video en aangeleverde gegevens ), indien en zolang de klant niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens woningplein volledig heeft voldaan. 

5.8 Woningplein tracht dezelfde kwaliteit te waarborgen, welke gelijk is aan de reeds geplaatste videopresentaties. Opdrachtgevers gaan met deze vergelijkbare kwaliteit akkoord en kunnen niet onder de betalingsverplichting uit wanneer opdrachtgever zich niet kan vinden in de kwaliteit van de video-opname.

Het opnieuw laten maken van een videopresentatie schept dezelfde verplichtingen al ware het een eerste opname.


Artikel 6. Support 

6.1 Woningplein beschikt over een supportafdeling. U kunt deze afdeling benaderen wanneer u vragen heeft over o.a. het inbouwen van de embedded code op uw website. 

6.2 Wanneer u besluit de adviezen van onze supportafdeling op te volgen, doet u dit op eigen risico. 

6.3 De supportafdeling is uitsluitend te bereiken via email : info@woningplein.com


Artikel 7. Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen site 

7.1 Woningplein staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de site van tenminste 95%. Woningplein is niet gehouden tot enige schadevergoeding, indien de site (tijdelijk) onbereikbaar is wegens onderhoud of de onbereikbaarheid van de site zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van woningplein liggen. 

7.2 Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Woningplein liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van de opdrachtgever) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Woningplein is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

7.3 Woningplein is steeds gerechtigd de site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van de site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de site. 

Artikel 8. Ongeoorloofde activiteiten 

8.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie en het tonen van een video. 

8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de etiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming. 

8.3 Indien woningplein van oordeel is dat de klant in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is woningplein gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de videopresentatie en/of banner met onmiddellijke ingang te verwijderen zonder dat de klant tot enige schadevergoeding of terugbetaling van gelden gerechtigd is. 

8.4 De teksten en beeldmateriaal ( in welke vorm dan ook ) die u laat plaatsen op www.woningplein.com dienen van goede smaak te getuigen. Het mag niet aanstootgevend of kwetsend zijn. Woningplein zal steeds beoordelen of hiervan sprake is. Mocht woningplein oordelen dat hier sprake van is, dan zult u hiervan op de hoogte gesteld In dat geval zal woningplein uw tekst en/of beeldmateriaal niet plaatsen. 


Artikel 9. Privacy 

9.1 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden via info@woningplein.com

9.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. SpotNu.nl gebruikt Cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Cookies worden tevens gebruikt om informatie te verzamelen over klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van SpotNu.nl. De verwerking van Cookies vindt deels plaats door derden. Deze derden hebben echter geen toegang tot persoonlijke gegevens. 

 

9.3 De opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan woningplein om de video’s die voor haar door woningplein zijn geproduceerd in te zetten voor promotionele en marketingdoeleinden van woningplein.

Artikel 10. Intellectuele eigendom 

10.1 Woningplein is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website, de informatie geplaatst op de site en de video’s die getoond worden op de site. Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de klant in. 

10.2 In het geval Woningplein in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden voor een opdrachtgever verricht of doet verrichten, vrijwaart de opdrachtgever woningplein ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval woningplein gebruik maakt van door de opdrachtgever aangeleverd teksten. 

10.3 De opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van woningplein dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere opdrachtgevers en vrijwaart woningplein voor alle aanspraken uit dien hoofde. 

 

10.4 Het filmmateriaal en de bewerkte video’s die woningplein maakt in opdracht van haar opdrachtgevers, blijven ten alle tijden eigendom van woningplein en mogen niet getoond worden zonder toestemming van woningplein op andere sites dan www.woningplein.com of op een andere wijze getoond worden. (met uitzondering van hetgeen gesteld in artikel 3.6) 

 


Artikel 11. Aansprakelijkheid woningplein 

11.1 De opdrachtgever vrijwaart woningplein voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade of kosten, die verband houden met de door de klant geplaatste content op de site of die voortvloeien uit het gebruik van de site door de klant. 

11.2 Woningplein aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de site kan/kunnen worden verkregen. 

11.3 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Woningplein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Woningplein gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze klanten. 

11.4 Woningplein is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van SpotNu.nl. SpotNu.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van klanten of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging. 

Artikel 12. (Tussentijdse) beëindiging Deze overeenkomst kan door woningplein met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onder andere - doch niet uitsluitend - in de volgende gevallen: 

a. Wanneer de opdrachtgevert een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt; 

b. Ingeval (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement van de zakelijke opdrachtgever is aangevraagd; 

c. Indien de opdrachtgever niet langer actief is als bedrijf. 

Artikel 13. Beveiliging 

13.1 Woningplein spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en-of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 

13.2 Woningplein is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, verlies van foto’s en/of video’s, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma`s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de site wordt gemaakt. 

13.3 Woningplein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is woningplein gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en-of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden onze leden. 

Artikel 14. Klachtenafhandeling 

14.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst van woningplein. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefs per e-mail via info@woningplein.coml. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 

14.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank Groningen zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan.  

Tenslotte: Wanneer woningplein wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen opdrachtgever en woningplein bestaan over op deze andere rechtspersoon.
Nietigheid dan wel vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden zal geen effect hebben op de verbondenheid van de overige bepalingen. 
Deze voorwaarden kunnen door woningplein worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. U kunt deze voorwaarden steeds uitprinten middels de print button. Tevens kunt u ons verzoeken om kosteloze toezending van de leveringsvoorwaarden. U kunt dit verzoek richten aan info@woningplein.com